Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer Fi2020/04247

Publicerad

I höstbudgeten aviserade regeringen ett förslag om att slopa nedsättningen av energiskatt för uppvärmningsbränslen vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet. Förslaget, som är en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, skickas nu på remiss av Finansdepartementet.

Ladda ner:

Slopandet av nedsättningen föreslås ske i två steg och är en del av den gröna skatteväxlingen som regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om att genomföra.

I det första steget sänks skattenedsättningen av energiskatt för uppvärmningsbränslen från 70 procent till 35 procent den 1 juli 2021. I det andra steget avskaffas skattenedsättningen helt från och med den 1 januari 2022.

Huvudsyftet med den slopade nedsättningen är att öka incitamenten för en effektivare energianvändning. Åtgärden bidrar även till att minska användningen av fossila bränslen och att styra mot klimatmålen. Förslaget skapar även en mer enhetlig energibeskattning av bränslen.

De sektorer som berörs är tillverkningsindustrin samt yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks, - och vattenbruksverksamhet. Bränslen som förbrukas för drift av motordrivna fordon påverkas inte av förslaget. Det påverkar inte heller sådan bränsleförbrukning som har fullständig befrielse från energi- och koldioxidskatt, exempelvis i metallurgiska processer, mineralogiska processer och framställning av energiprodukter.

Förändringen beräknas öka statens skatteintäkter med 150 miljoner kronor 2021 och därefter 600 miljoner kronor per år, varav 570 miljoner kronor är hänförliga till industrin och 30 miljoner kronor till jord-, skogs- och vattenbruk.

Finansdepartementet skickar nu förslaget på remiss till den 11 januari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer

    I höstbudgeten aviserade regeringen ett förslag om att slopa nedsättningen av energiskatt för uppvärmningsbränslen vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet. Förslaget, som är en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, skickas nu på remiss av Finansdepartementet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut