Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Film – ett nytt officiellt statistikområde Dnr Ku2020/02350

Publicerad

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Kulturdepartementet). I promemorian lämnas förslag om att införa ”Film” som en ny kategori i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Det föreslås vidare att Myndigheten för kulturanalys ska bli statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken för området film.

Ladda ner:

Syftet är att förstärka statistiken inom kulturområdet generellt och
filmområdet specifikt. Statistiken behövs för att möjliggöra tillgången till
statistik för uppföljning av den statliga filmpolitiken.

Ändringen i förordningen om den officiella statistiken föreslås träda i kraft den 1 februari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Film – ett nytt officiellt statistikområde

    Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Kulturdepartementet). I promemorian lämnas förslag om att införa ”Film” som en ny kategori i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Det föreslås vidare att Myndigheten för kulturanalys ska bli statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken för området film.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition