Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia

Publicerad

I promemorian föreslås att det införs ett nytt undantag från det straffsanktionerade förbudet mot dykning och annan undervattensverksamhet vid vraket efter passagerarfartyget Estonia. Undantaget omfattar sådan verksamhet som avser att utreda fartygets förlisning.

Ladda ner:

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition