Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program Ds 2020:25

Publicerad

I april 2019 antogs ett EU-direktiv om utövande av upphovsrätt och närstående rättigheter när det gäller vissa radio- och tv-sändningar. Direktivet syftar huvudsakligen till att förbättra den gränsöverskridande tillgången till radio- och tv-program genom att förenkla inhämtandet av tillstånd från rättsinnehavarna. I denna promemoria övervägs och föreslås författningsändringar som genomför direktivet i svensk rätt.

Ladda ner:

Det införs en ny ursprungs­lands­princip för radio- och tv-företags tillgänglig­görande av vissa program i s.k. play­­tjänster. Bestäm­melsen innebär att radio- och tv-företag endast behöver klarera de rättig­­heter som krävs för att till­gäng­lig­göra program i sådana tjänster i det land där företaget huvud­sak­ligen är etablerat. För­slaget gäller dels tv-program som är nyhets- eller aktua­litets­­program eller egna produk­tioner som är helt finan­sierade av tv-företaget, med undantag för idrotts­evene­mang, dels alla typer av radio­program.

Det föreslås vidare att avtals­licensen för vidare­sändning av radio och tv i vissa avse­en­den anpas­sas till direktivet. Det införs också en ny bestäm­melse om att radio- eller tv-företag som verk­ställer utsänd­ningar inom EES och den som vill vidare­sända sådana sänd­ningar genom annan teknik än kabel ska för­handla om licensi­ering av rättig­heter till vidare­sändningen i enlighet med god affärs­sed. Det föreslås också bli möjligt att få en medlare utsedd även i sam­band med avtals­förhand­lingar som gäller sådan vidare­sändning.

Slutligen föreslås det att radio- eller tv-företag i ett särskilt fall ska anses delta i annans till­gänglig­görande av verk och andra presta­tioner genom en radio- eller tv-utsändning. Det ska gälla om radio- eller tv-före­taget till­handa­håller sänd­ningen till denne utan att sam­tidigt genom­föra en egen utsänd­ning till allmän­heten. Det inne­bär att även radio- eller tv-företaget i ett sådant fall behöver ha till­stånd från rätts­inne­havarna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program

    I april 2019 antogs ett EU-direktiv om utövande av upphovsrätt och närstående rättigheter när det gäller vissa radio- och tv-sändningar. Direktivet syftar huvudsakligen till att förbättra den gränsöverskridande tillgången till radio- och tv-program genom att förenkla inhämtandet av tillstånd från rättsinnehavarna. I denna promemoria övervägs och föreslås författningsändringar som genomför direktivet i svensk rätt.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program

    Regeringen föreslår nya regler på upp­hovs­rätts­om­rådet som syftar till att för­bättra den gränsöver­skridande till­gången till radio- och tv-program inom EES. Med förslagen genom­förs ett EU-direktiv.

Proposition (1 st)

  • Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program

    Regeringen föreslår nya regler på upphovs­rätts­området som syftar till att för­bättra den gräns­över­skridande till­gången till radio- och tv-program inom EES. Med för­slagen genom­förs ett EU-direktiv.