Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program

Publicerad

Regeringen föreslår nya regler på upp­hovs­rätts­om­rådet som syftar till att för­bättra den gränsöver­skridande till­gången till radio- och tv-program inom EES. Med förslagen genom­förs ett EU-direktiv.

Ladda ner:

Regeringen föreslår en ny ursprungs­landsprincip för radio- och tv-företags tillgäng­lig­görande av radio­program och vissa tv-program i så kallade play­tjänster. Det innebär att radio- och tv-företag behöver klarera de rättig­heter som krävs för att till­gänglig­göra program i sådana tjänster endast i det land där före­taget huvud­sakligen är etablerat.

Regeringen föreslår vidare att avtals­licensen för vidare­sändning av radio och tv blir teknik­neutral. Det föreslås också en utvidg­ning av möjlig­heten för mark­nadens parter att i samband med avtalsförhandlingar få en medlare utsedd.

Slutligen föreslås det att inte bara den som sänder ut en radio- eller tv-sändning utan även ett radio- eller tv-företag i ett särskilt fall ska anses delta i till­gänglig­görandet av de skyddade verk och andra presta­tioner som ingår i utsänd­ningen. Det ska gälla om radio- eller tv-företaget tillhanda­håller sänd­ningen till den som sänder ut innehållet, utan att företaget samtidigt genom­för en egen utsänd­ning till allmän­heten. Det innebär att båda aktörerna behöver ha tillstånd från rätts­inne­havarna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program

    I april 2019 antogs ett EU-direktiv om utövande av upphovsrätt och närstående rättigheter när det gäller vissa radio- och tv-sändningar. Direktivet syftar huvudsakligen till att förbättra den gränsöverskridande tillgången till radio- och tv-program genom att förenkla inhämtandet av tillstånd från rättsinnehavarna. I denna promemoria övervägs och föreslås författningsändringar som genomför direktivet i svensk rätt.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program

    Regeringen föreslår nya regler på upp­hovs­rätts­om­rådet som syftar till att för­bättra den gränsöver­skridande till­gången till radio- och tv-program inom EES. Med förslagen genom­förs ett EU-direktiv.

Proposition (1 st)

  • Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program

    Regeringen föreslår nya regler på upphovs­rätts­området som syftar till att för­bättra den gräns­över­skridande till­gången till radio- och tv-program inom EES. Med för­slagen genom­förs ett EU-direktiv.