Remiss av prome­morian Gräns­över­skri­dande till­gång till radio- och tv-program, Ds 2020:25 Diarienummer: Ju2020/04028

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de som har ombetts att svara på remissen av prome­morian Gräns­över­skri­dande tillgång till radio- och tv-program, Ds 2020:25. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departementet senast den 14 januari 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.