Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål

Publicerad

Statens kostnader för rätts­liga biträden är betydande och har ökat under ett flertal år. Den som döms för ett brott är som utgångs­punkt skyldig att ersätta statens kostnader för en offentlig försvarare.

Ladda ner:

Återbetalnings­skyldigheten är anpassad till den dömdes ekono­miska och person­liga för­hål­landen och begränsas till vad han eller hon skulle ha fått betala i rätts­hjälps­avgift. För när­varande betalas endast en liten del av kost­naderna tillbaka till det all­männa. I pro­memorian före­slås att reglerna om åter­betalnings­skyldighet i brott­mål ska skärpas. Förslagen innebär följande:

  • Den dömde ska kunna bli åter­betalnings­skyldig med ett belopp som är dubbelt så stort som vad han eller hon skulle ha fått betala i rätts­hjälps­avgift.
  • Möjlig­heten att sätta ned åter­betalnings­beloppet ska begränsas genom ett krav på särskilda skäl.
  • Om den dömdes över­klagande till en högre rätt för­faller på grund av att han eller hon uteblir från ett samman­träde ska åter­betalnings­skyldig­heten omfatta hela kostnaden där, utan någon begränsning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål

    Statens kostnader för rätts­liga biträden är betydande och har ökat under ett flertal år. Den som döms för ett brott är som utgångs­punkt skyldig att ersätta statens kostnader för en offentlig försvarare.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition