Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Lika villkor för offentliga och fristående skolor Dir. 2007:33

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska föreslå hur man på några områden ska ändra i lagstiftningen så att offentliga och fristående skolor ska kunna bedriva verksamhet på lika villkor. Utredaren ska lämna förslag till författningsreglering av hur storleken på kommunernas bidrag till enskilda förskolor, fritidshem och förskoleklasser samt fristående skolor ska beräknas på ett öppet och förutsägbart sätt så att det blir möjligt för en förvaltningsdomstol att efter överklagande pröva nivån på kommunens bidrag till verksamheten. Utredaren ska överväga om det bör vara möjligt för en juridisk person som helt eller delvis ägs av en kommun att vara huvudman för en fristående skola. Utredaren ska i så fall lämna förslag på reglering. Utredaren ska pröva hur den nuvarande bestämmelsen om krav på minst 20 elever för godkännande av vissa fristående skolor kan avskaffas. Utredaren ska lämna förslag till hur ansöknings- och tillståndsförfarandet bör utformas så att det blir mer transparent och rättssäkert. Utredaren ska undersöka möjligheterna till och behovet av att det i lagstiftningen införs en rätt för fristående skolor som motsvarar gymnasieskolan att lägga ut viss undervisning på entreprenad. Den del av uppdraget som avser förvaltningsdomstolarnas prövning av beslut om bidrag ska redovisas den 30 september 2007. Uppdraget ska slutredovisas senast den 29 februari 2008.