Lagrådsremiss från Utbildningsdepartementet

Bidragsvillkor för fristående verksamheter

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att skollagens (1985:1100) bestämmelser om prövning inför godkännande av fristående skolor förtydligas. I lagrådsremissen föreslås även regler för bestämmande av bidrag till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg av annat slag än förskola och fritidshem (pedagogisk omsorg). De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 28 juni 2010.