Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Radio och TV i allmänhetens tjänst Dir. 2007:71

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare skall utifrån de gällande villkoren för radio och TV i allmänhetens tjänst analysera om det finns behov av förändringar i villkoren inför nästa tillståndsperiod, som inleds den 1 januari 2010. Utgångspunkten är att verksamheten skall ges bästa möjliga förutsättningar inför framtiden.

Ladda ner:

Utredaren skall, om denne bedömer att det finns behov av ändringar, lämna de förslag, inklusive förslag till författningsändringar, som föranleds av analysen. Utredaren skall också lämna förslag om längden på kommande tillståndsperioder. Analysen skall omfatta frågor som rör uppdraget till radio och TV i allmänhetens tjänst, effektiv resursanvändning, styrningsfrågor samt finansiering. Uppdraget skall redovisas senast den 31 maj 2008.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Radio och TV i allmänhetens tjänst

    En särskild utredare skall utifrån de gällande villkoren för radio och TV i allmänhetens tjänst analysera om det finns behov av förändringar i villkoren inför nästa tillståndsperiod, som inleds den 1 januari 2010. Utgångspunkten är att verksamheten skall ges bästa möjliga förutsättningar inför framtiden.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Kontinuitet och förändring

    Public service-utredningens uppdrag har varit att utifrån de gällande villkoren för radio och TV i allmänhetens tjänst analysera om det finns behov av förändringar i villkoren inför nästa tillståndsperiod, som inleds den 1 januari 2010.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ändringar i lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst m.m.

    I lagrådsremissen föreslås bland annat att det i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst införs en bestämmelse som anger att en enda TV-avgift ska betalas för samtliga TV-mottagare om mottagarna innehas av samma statliga myndighet eller innehas av samma avgiftsskyldig.

Proposition (1 st)