Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Översyn av hur ekonomiska stöd till barnfamiljer stödjer samarbete mellan särlevande föräldrar Dir. 2009:56

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska granska hur fördelningen av kostnader och inkomster som är kopplade till ett barn, påverkar och stödjer en fungerande försörjning och omsorg om barnet när dess föräldrar inte lever tillsammans.

Utredaren ska vidare analysera hur reglerna om ekonomiskt stöd till barnfamiljer påverkar separerade föräldrars beslut rörande vårdnad, boende, umgänge samt fördelningen av försörjningsansvar för det gemensamma barnet. I analysen ska även kostnader relaterade till barnet tas upp, exempelvis möjligheterna till fördelningen av avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Hur existerande regelverk underlättar eller försvårar samarbete mellan föräldrarna ska kartläggas.

Utredaren ska kartlägga och analysera föräldrars uppfattning om förutsättningarna för balans mellan arbete och omsorg om barnet. Hur fördelningen sker, även mellan föräldrarna, och vilka grunder den baseras på ska framgå.

Utredaren ska vid behov föreslå förbättringsåtgärder, regelförändringar och andra åtgärder som kan underlätta och uppmuntra samarbete mellan föräldrar som inte lever tillsammans.

Utgångspunkterna för utredaren är att föräldrar har ett gemensamt ansvar för att ta hand om och försörja sitt barn och att ett välfungerande samarbete dem emellan gagnar barnet. Föräldrarna ska sätta barnets bästa främst exempelvis vad gäller frågor om ekonomi, vårdnad, umgänge och boende efter en separation.

Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 31 december 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (4 st)

  • Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis (Prop. 2017/18:6)

    Proposition om nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis innehåller flera olika delar. Förslaget innebär att stödet vid växelvist boende införs i bostadsbidraget och avvecklas under en fyraårsperiod i underhållsstödet. De pengar som frigörs används till att höja inkomstgränserna och att höja umgängesbidraget inom bostadsbidraget.

  • Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet

    Många barn skulle få ett högre underhåll om det reglerades civilrättsligt i stället för via Försäkringskassan och underhållsstödet. Detta gäller särskilt för barn i hushåll med låg ekonomisk standard. Det framgår bland annat av Särlevandeutredningens betänkande (SOU 2011:51). En stor andel föräldrar reglerar underhållsskyldigheten via underhållsstödet trots att de har ekonomiska förutsättningar att i stället reglera det direkt mellan sig.

  • Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg

  • Förstärkta samarbetssamtal