Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Översyn av lagen om statsbudgeten Dir.2009:55

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1996:1059) om statsbudgeten (budgetlagen) mot bakgrund av det pågående arbetet med en reformerad regeringsform (se betänkandet En reformerad grundlag, SOU 2008:125).

Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)