Kommittédirektiv från Näringsdepartementet

Inrättande av den nya myndigheten Trafikverket Dir. 2009:75

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för utveckling av det samlade transportsystemet, Trafikverket. Utredaren ska lämna förslag till bland annat instruktion för myndigheten och de författningsändringar i övrigt som föranleds av den nya myndigheten. Vidare ska utredaren lämna budgetunderlag m.m. Utredaren ska besluta om myndighetens organisation och bemanna myndigheten samt vidta de åtgärder som krävs för att den ska kunna inleda sin verksamhet den 1 april 2010.