Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Bildande av Myndigheten för radio och tv Dir. 2010:42

Publicerad · Uppdaterad

En särskild utredare ges i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av Myndigheten för radio och tv. Utredaren ska lämna förslag om bland annat verksamhetsmål, instruktion och budget.

Ladda ner:

Utredaren ska också besluta om bland annat organisation och bemanna myndigheten samt vidta de åtgärder i övrigt som behövs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 augusti 2010.

Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens beslut i de delar som krävs. Uppdraget ska slutligt redovisas senast den 31 juli 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Bildande av Myndigheten för radio och tv

    En särskild utredare ges i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av Myndigheten för radio och tv. Utredaren ska lämna förslag om bland annat verksamhetsmål, instruktion och budget.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition