Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Utökad samverkan och samordning av Sveriges maritima resurser Dir. 2011:43

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska föreslå ett effektivt och flexibelt utnyttjande av samhällets samlade maritima resurser genom stärkt operativ samordning av och samverkan mellan svenska statliga myndigheter med maritima uppgifter, förmågor och resurser. Såväl samordning av och samverkan mellan olika civila myndigheter som mellan civila och militära myndigheter avses.

Utredaren ska:

  • med utgångspunkt i myndigheternas styrdokument redovisa de berörda myndigheternas uppgifter,
  • kartlägga och identifiera hur maritima resurser inom myndigheterna är organiserade, hur ansvar för verksamhet är fördelat mellan myndigheterna samt hur resurserna används,
  • kartlägga och beskriva svenska statliga maritima resurser och hur samordningen mellan maritima resurser sker i dag samt
  • kartlägga och identifiera de ekonomiska, författningsmässiga och organisatoriska förutsättningar som råder för statliga myndigheter med maritima resurser.

Utredaren ska utifrån kartläggningarna bedöma om förutsättningarna för stärkt operativ samverkan och samordning av samhällets samlade maritima resurser är ändamålsenlig ur ett effektivitetshänseende och vid behov föreslå förbättringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition