Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå Dir. 2011:92

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska se över den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå. Utredaren ska kartlägga i vilken grad utbildningen lever upp till nationellt fastställda mål och syften när det gäller anpassning efter individers behov och förutsättningar samt vid behov föreslå åtgärder för att förbättra utbildningen så att målen och syftena uppfylls.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 april 2013.