Kommittédirektiv från Näringsdepartementet

Utredning av verksamhetsform och förutsättningarna för flygtrafiktjänst i Luftfartsverket Dir. 2011:101

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition