Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet Dir. 2013:19

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska analysera om det straffrättsliga regelverket på vissa särskilt angivna områden kan skärpas för att på ett mer effektivt sätt motverka organiserad brottslighet. Utredaren ska bland annat överväga om:

  • kriminaliseringen av brott på försöks-, förberedelse- och stämplingsstadiet bör utvidgas,
  • straffskalan för förberedelse och stämpling bör förändras,
  • straffansvaret för underlåtenhet att avslöja respektive hindra brott bör skärpas för personer som har anknytning till den brottsliga verksamhet där brottet har begåtts och
  • det, för några brott som är vanligt förekommande inom organiserad brottslighet, finns skäl att införa omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om brottet är grovt eller se över eller komplettera befintliga omständigheter.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet

    Den organiserade brottsligheten är en av rättssamhällets största utmaningar och det är därför viktigt att de straffrättsliga verktygen är ändamålsenliga. Regeringen föreslår ändringar i det straffrättsliga regelverket för att denna typ av brottslighet mer effektivt ska kunna motverkas.