Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Skärpta straff för vapenbrott SOU 2014:7

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen lämnar förslag på vilka åtgärder som krävs för att höja straffminimum för grovt vapenbrott till fängelse i ett år och införa en särskild straffskala för synnerligen grovt vapenbrott.

Utredningen föreslår bland annat.

  • Straffskalan för grovt vapenbrott ska ändras så att det för grovt vapenbrott ska dömas till fängelse i lägst ett år och högst fyra år samtidigt som det ska införas ett synnerligen grovt brott där det stadgas fängelse i lägst tre år och högst sex år
  • Vissa justeringar ska göras av kriterierna för bedömningen av om ett vapenbrott är grovt. Utöver vad som gäller i dag ska det bl.a. särskilt beaktas om gärningen varit av särskilt farlig art
  • Vid bedömande av om ett vapenbrott är synnerligen grovt ska särskilt beaktas om innehavet har avsett ett stort antal vapen.
  • Straffskalan för vapenbrott av normalgraden ska ändras på så sätt att straffmaximum höjs till fängelse i två år.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet

    Den organiserade brottsligheten är en av rättssamhällets största utmaningar och det är därför viktigt att de straffrättsliga verktygen är ändamålsenliga. Regeringen föreslår ändringar i det straffrättsliga regelverket för att denna typ av brottslighet mer effektivt ska kunna motverkas.