Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Förbättrat klimat för entreprenörskap och innovativt företagande Dir. 2014:46

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I takt med att globalisering och konkurrenstryck tilltar blir det allt viktigare att skapa goda förutsättningar i Sverige för ett företagsklimat som uppmuntrar entreprenörskap och innovationer. Det är därför angeläget att skapa långsiktiga förutsättningar för att stimulera och uppmuntra till ett mer innovativt och kreativt svenskt näringsliv. I syfte att stärka näringslivsklimatet, främja entreprenörskap och innovationer, underlätta kompetensförsörjningen och förbättra möjligheterna för företagande bör det göras en bred översyn av förutsättningarna för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige.

Översynen ska ta ett helhetsgrepp och inkludera aspekter som skatteregler, vissa civilrättsliga regler rörande företagande inklusive insolvenslagstiftningen, det offentliga innovationsstödet, tillgång till riskkapital och annan finansiering samt samverkan och rörlighet mellan näringsliv och forskning. I detta sammanhang bör även en översyn göras av de statliga insatserna som genomförs för att främja företagande.

En kommitté ska därför tillsättas med uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att förbättra entreprenörskapsklimatet i Sverige.

Kommittén ska bl.a.

  • undersöka om det finns strukturer eller andra företeelser eller regler i inkomstskattesystemet eller i regelverket för socialavgifter som motverkar entreprenörskap och företagande,
  • göra en översyn av vissa regler för företagsrekonstruktion,
  • utvärdera sänkningen av lägsta tillåtna gräns för aktiekapital för privata bolag samt undersöka behoven av ytterligare justeringar,
  • utföra en analys med anledning av Världsbankens granskning av det svenska företagsklimatet,
  • göra en översyn av hur nuvarande regelverk och andra förutsättningar påverkar omställningsmöjligheterna i ekonomin,
  • kartlägga det svenska innovationsstödet,
  • utvärdera sammanslagningen av Almi och Innovationsbron,
  • göra en översyn av de statliga insatserna för företagsfrämjande,
  • utreda möjligheterna till ökad rörlighet mellan akademi, näringsliv och företagande.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition