Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska lämna förslag till de lagändringar som kommer att krävas i svensk rätt för att genomföra det åtagande som följer av det pågående arbetet inom EU med anledning av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Utredaren ska också lämna förslag till de ändringar i svensk lagstiftning som kommer att behövas för att komplettera de regler som följer av det pågående arbetet med anledning av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2015.