Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Skogsbrandutredningen (Fö 2014:02) Dir. 2015:12

Publicerad Uppdaterad

Ändring av och förkortad tid för uppdraget.

Ladda ner:

Utredarens uppdrag begränsas till att enbart beskriva och utvärdera den operativa insatsen och övrigt arbete som har bedrivits i samband med skogsbranden.

Tidpunkten för utredningens slutredovisning tidigareläggs. I stället för senast den 1 september 2015 ska uppdraget slutredovisas senast den 28 februari 2015. Redovisningen ska avse arbetet fram till denna tidpunkt.

Se även:
Regeringsuppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att genom erfarenhetsåterföring stärka samhällets krisberedskap

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...