Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att ta fram förslag till en nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Med utgångspunkt i ett brett kunskapsunderlag ska utredaren lämna förslag och bedömningar som gäller hur staten kan bidra till att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik.

Ladda ner:

Utredningsuppdraget består av i huvudsak följande punkter:

 • kartlägga och beskriva den kommunala musik- och kulturskolans verksamhet i Sverige
 • identifiera hinder för elever att delta i den kommunala musik- och kulturskolans verksamhet (avgifter, utbud, köer, socioekonomisk bakgrund, kön etc.) och vilka insatser som behöver göras för att uppnå en mer jämlik musik- och kulturskola,
 • föreslå åtgärder för hur försörjning av lärare som ska undervisa i den kommunala musik- och kulturskolan kan säkras i framtiden, och
 • lämna förslag till en nationell strategi för samordning och uppföljning av den kommunala musik- och kulturskolan och göra en bedömning av för- och nackdelar med att författningsreglera kommunernas ansvar för verksamheten.

Uppdraget ska slutredovisas den 30 september 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Kulturskoleutredningen

  Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2016.

 • En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan

  Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att ta fram förslag till en nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Med utgångspunkt i ett brett kunskapsunderlag ska utredaren lämna förslag och bedömningar som gäller hur staten kan bidra till att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • En inkluderande kulturskola på egen grund

  Kulturskoleutredningen föreslår flera åtgärder i sitt betänkande, bland annat att nationella mål för den kommunala kulturskolan ska införas och ett nationellt kulturskolecentrum ska inrättas.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)