Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett reformerat premiepensionssystem Dir. 2015:76

Publicerad

Ladda ner:

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 3 juli 2014 kommittédirektiv om ett reformerat premiepensionssystem. Enligt direktiven ska en särskild utredare analysera och lägga fram förslag på hur förändringar av premiepensionssystemet bör göras.

Pensionsmyndigheten inkom den 4 maj 2015 med en framställning om författningsändringar. Myndigheten föreslår att när pensionsrätt för premiepension fastställs första gången för en premiepensionssparare ska Pensionsmyndigheten föra över medel till Statens årskullsförvaltningsalternativ (AP7 Såfa) som förvaltas av Sjunde AP-fonden. Pensionsspararen ska upplysas om rätten att placera om fondmedlen.

I de beslutade kommittédirektiven anges bl.a. att utredaren ska analysera och beskriva de fördelar och nackdelar som finns med att staten förordar ett statligt fondalternativ framför andra fonder. Om utredaren anser att det är en motiverad åtgärd att staten förordar ett sådant alternativ, ska utredaren beskriva hur det ska kunna genomföras.

Pensionsmyndighetens framställning om författningsändring har bäring på utredarens uppdrag. Det finns därför anledning att ge utredaren i uppdrag att även analysera och föreslå genomförande av Pensionsmyndighetens förslag. Utredaren får nu i uppdrag att i sitt förslag även analysera och föreslå vilka författningsändringar som krävs för att Pensionsmyndigheten ska föra över medel till Statens årskullsförvaltningsalternativ (AP7 Såfa) när pensionsrätt för premiepension fastställs för första gången.

Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 3 september 2015. Utredningen har ännu inte startat sitt arbete. Utredningstiden förlängs. Det samlade uppdraget ska i stället redovisas senast den 2 september 2016.

Pressmeddelande: Utredare utsedd till utredningen om ett reformerat premiepensionssystem

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition