Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Offentlighetsprincipen i offentligt finansierad privat utförd vård och omsorg samt utbildning inom vissa skol- och utbildningsformer Dir. 2015:92

Publicerad

Regeringen har uppdragit åt utredaren Sigurd Heuman att titta närmare på hur offentlighetsprincipen kan komma att omfatta vissa delar av privat verksamhet. Utredningen omfattar privat utförd men offentligt finansierade tjänster inom: vård och omsorg, fristående förskolor och fritidshem samt vuxenutbildning, vissa i skollagen särskilt reglerade utbildningsformer och viss pedagogisk verksamhet.

Ladda ner:

Administrationen får inte öka

Genomförandet får inte i onödan öka utförarnas administration. Regeringen uppmärksammar också på att patienters, barns, elevers och andra brukares integritet ska skyddas.

Offentlighetsprincipen omfattar privata utförare

Utredaren ska utreda hur en reglering för privata utförare inom offentligt finansierad vård och omsorg kan utformas för att offentlighetsprincipen ska kunna tillämpas hos de privata utförarna eller hur insynen i verksamheten på annat sätt kan öka,

Tillämpning på huvudmanna- och enhetsnivå

Utredaren ska utreda hur en reglering av enskilt bedriven förskola, fritidshem, vuxenutbildning, de särskilda utbildningsformerna och annan pedagogisk verksamhet kan utformas för att offentlighetsprincipen ska tillämpas på såväl huvudmannanivå som enhetsnivå, eller hur insynen i verksamheten på annat sätt kan öka,

Ändringar i sekretess

Utredaren ska överväga om det behöver göras någon ändring i sekretessregleringen, och i så fall föreslå hur en sådan ändring bör se ut,

Nuvarande reglers fortsatta funktion

Utredaren ska överväga om och i så fall i vilken utsträckning, kommunallagens och skollagens bestämmelser som rör insyn hos privata utförare fortfarande kommer att fylla en funktion mot bakgrund av utredarens förslag i övriga delar, och

Ändring av regler

Utredaren ska lämna nödvändiga författningsförslag.

Hänsyn till närliggande utredningar

Utredaren ska ta hänsyn till de förslag som Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet tidigare har lämnat. Utredaren ska också ta hänsyn till det kommande förslaget från Utredningen om offentlighetsprincipen i fristående skolor.

Uppdraget redovisas senast den 1 oktober 2016.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ökad insyn i välfärden

    Utredningen om ökad insyn i välfärden lämnar i sitt betänkande förslag om hur offentlighetsprincipen i praktiken kan införas i privat utförd, offentligt finansierad vård och omsorg.

Lagrådsremiss

Proposition