Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till 2015 års betaltjänstutredning Dir. 2015:128

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 1 april 2015 kommittédirektiv om betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton (dir. 2015:39).

Utredningen lämnade den 17 augusti 2015 en delrapport: Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar. Utredningens uppdrag i övrigt skulle enligt de ursprungliga direktiven redovisas senast den 4 januari 2016.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället delredovisas senast den 14 januari 2016 i den del som avser genomförandet av EU-direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner. Uppdraget i övrigt ska slutredovisas senast den 30 juni 2016.