Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Promemoria med utdrag ur utkast till lagrådsremiss Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås hur EU-direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (betalkontodirektivet), ska genomföras i svensk rätt.

Betalkontodirektivet syftar till att ge bättre insyn i och jämförbarhet för de avgifter som tas ut för konsumenters betalkonton och de betaltjänster som är kopplade till sådana konton. Det innehåller också regler som ska underlätta byte av betalkonton mellan olika institut. Enligt direktivet ska dessutom alla konsumenter som är lagligen bosatta inom Europeiska unionen ges tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner. Därutöver innehåller direktivet bestämmelser om bl.a. tillsyn och sanktioner samt rätt till alternativ tvistlösning.

I lagrådsremissen föreslås att betalkontodirektivet genomförs huvud-sakligen genom ändringar i lagen om betaltjänster.

Därutöver föreslås en ändring i marknadsföringslagen som endast är av upplysningskaraktär.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.