Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige år 2015 Dir. 2016:47

Publicerad

Under 2015 var migrationsströmmarna till Sverige mycket omfattande. Antalet asylsökande var fler än någonsin. Landet genomförde sin största humanitära insats sedan andra världskrigets slut och flyktingmottagandet har på olika sätt inneburit betydande utmaningar för samhället. En särskild utredare ska utvärdera berörda aktörers hantering av flyktingsituationen i Sverige 2015, med särskilt fokus på andra halvåret.

Ladda ner:

Uppdraget består i att

  • kartlägga händelseförloppet,
  • analysera regeringens, de statliga myndigheternas, kommunernas och landstingens ansvar och beredskap inför situationen samt deras och aktörerna i civilsamhällets hantering av situationen,
  • utifrån kartläggning och analys redogöra för vilka lärdomar som kan dras.

Det övergripande syftet med utvärderingen är att dra lärdom av det inträffade för att stärka förmågan hos berörda aktörer att hantera en eventuell liknande situation. Det ingår dock inte i utredarens uppdrag att lämna förslag till åtgärder.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2017.

Pressmeddelande: Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen 2015

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige år 2015

    Under 2015 var migrationsströmmarna till Sverige mycket omfattande. Antalet asylsökande var fler än någonsin. Landet genomförde sin största humanitära insats sedan andra världskrigets slut och flyktingmottagandet har på olika sätt inneburit betydande utmaningar för samhället. En särskild utredare ska utvärdera berörda aktörers hantering av flyktingsituationen i Sverige 2015, med särskilt fokus på andra halvåret.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Att ta emot människor på flykt Sverige hösten 2015

    Hösten 2015 kom ett mycket stort antal människor på flykt till Sverige. Utredningens uppdrag har varit att göra en kartläggning av händelseförloppet under hösten 2015 och att utifrån det analysera regeringens, de statliga myndigheternas, kommunernas och landstingens ansvar och beredskap inför situationen samt deras och civilsamhällets hantering av situationen.

Lagrådsremiss

Proposition