Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Översyn av statens stöd till trossamfund Dir. 2016:62

Publicerad

En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna, ska se över statens stöd till trossamfund. Syftet med översynen är att säkerställa att stödet på bästa sätt är anpassat till nutida och framtida behov.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

 • analysera det nuvarande stödets effekter för berörda trossamfund och samhället i stort,
 • föreslå mål för statens stöd till trossamfund, med bred förankring bland riksdagspartierna och i övriga samhället,
 • föreslå eventuella förändringar av statens nuvarande stöd till trossamfund,
 • föreslå ett förtydligat demokratikriterium som är i överensstämmelse med religionsfriheten, och
 • föreslå nödvändiga författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om Översyn av statens stöd till trossamfund (Ku 2016:01)

  Regeringen beslutade den 30 juni 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att bland annat föreslå mål för statens stöd till trossamfund, ett förtydligat demokratikriterium som är i överensstämmelse med religionsfriheten samt eventuella förändringar av statens nuvarande stöd till trossamfunden (dir. 2016:62). Utredaren ska nu också bland annat kartlägga utbudet och efterfrågan på utbildning i Sverige som är riktad till trossamfundens församlingsledare.

 • Översyn av statens stöd till trossamfund

  En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna, ska se över statens stöd till trossamfund. Syftet med översynen är att säkerställa att stödet på bästa sätt är anpassat till nutida och framtida behov.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige

  En särskild utredare redovisar i slutbetänkandet SOU 2018:18 förslag för stöd till trossamfund. Syftet med betänkandet är att säkerställa att stödet på bästa sätt är anpassat till nutida och framtida behov. Utredningen anser bland annat att religionsfriheten ska ses som det huvudsakliga motivet för staten att stödja trossamfunden och att alla trossamfund ska ha likartade förutsättningar för sin religiösa verksamhet.

Lagrådsremiss

Proposition