Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv (A 2016:01) Dir. 2016:77

Publicerad

Utredningen får förlängd tid. De tre delarna i uppdraget ska redovisas i sin helhet senast den 31 mars 2017.

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 21 januari 2016 kommittédirektiv om
arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv (dir. 2016:1). Enligt
utredningens direktiv består uppdraget av tre delar. De två
första delarna – en kartläggning av det moderna arbetslivets
utmaningar och en analys av gällande bestämmelser om
arbetsmiljöansvar – ska enligt utredningens direktiv redovisas
senast den 14 december 2016. Den tredje delen av uppdraget –
att se över de regionala skyddsombudens tillträdesrätt och
befogenheter – ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Utredningstiden för de två första delarna av uppdraget
förlängs. Uppdraget ska därmed redovisas i sin helhet senast
den 31 mars 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)