Tilläggsdirektiv till 112-utredningen (Ju 2016:03) ID-nummer: Dir. 2017:23

Ansvarig: Justitiedepartementet, Regeringen

Utredningstiden förlängs.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 12 november 2015 kommittédirektiven om en samordnad alarmeringstjänst (dir. 2015:113). Enligt de direktiven ska uppdraget redovisas senast den 31 maj 2017.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition