Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

En nationell alarmeringstjänst – för snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser SOU 2018:28

Publicerad

Utredningen har haft att ur ett allsidigt perspektiv analysera och utarbeta förslag som kan ligga till grund för regeringens kommande ställningstagande när det gäller reglering och organisering av framtidens alarmeringstjänst.

Ladda ner:

I detta betänkande föreslår utredningen följande författningsändringar:

  • En ny alarmeringslag och en ny alarmeringsförordning,
  • Upphävande av lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler,
  • Ändring av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation,
  • Komplettering av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), och
  • Komplettering av förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Härutöver föreslår utredningen att vissa myndigheter – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Socialstyrelsen, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Sjöfartsverket och länsstyrelserna – ges olika uppdrag, bland annat att utfärda till alarmeringslagen kompletterande föreskrifter.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition