Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor Dir. 2017:69

Publicerad

Ladda ner:

En särskild utredare ska göra en översyn av de bestämmelser i
lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna som reglerar upphandlingar under EU:s tröskelvärden, dvs. sådana upphandlingar som inte omfattas av EU-direktiven om offentlig upphandling eller om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Syftet med översynen är att utreda hur regelverket kan
göras enklare och mer flexibelt. Utredaren ska lämna förslag till
hur regelverket kan utformas. Utredaren ska vidare överväga
om motsvarande regelverk bör införas också för sådana upphandlingar
under tröskelvärdena som regleras i lagen om upphandling av koncessioner och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. I uppdraget ingår att beakta såväl upphandlande myndigheters och enheters som leverantörers intressen, bl.a. små och
medelstora företag och idéburna leverantörer

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett förenklat upphandlingsregelverk

    I lagrådsremissen föreslår regeringen ett förenklat regelverk för offentliga upphandlingar under EU:s tröskelvärden enligt lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna respektive lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...