Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Översyn av arkivområdet Dir. 2017:106

Publicerad

En särskild utredare ska göra en bred översyn av arkivområdet. Det övergripande syftet är att säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden. Uppdraget ska redovisas senast den 18 november 2019.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

 • översiktligt beskriva arkivsektorn samt beskriva och analysera hur samhällsutvecklingen har påverkat och kan förväntas påverka förutsättningarna för arkivverksamheten och olika arkivinstitutioner,
 • se över arkivlagstiftningen och närliggande lagstiftning och vid behov lämna förslag på hur lagstiftningen kan anpassas till utvecklingen på området,
 • analysera Riksarkivets roll och lämna förslag på uppgifter i förhållande till andra myndigheter och arkivaktörer för att undvika överlappning och för att upprätthålla en god och säker informationshantering och möjliggöra en allsidig historiebeskrivning,
 • analysera de ekonomiska konsekvenserna för Riksarkivet och andra arkivmyndigheter på kort och lång sikt av den offentliga förvaltningens övergång till digitala processer, och
 • analysera om regleringen för de enskilda arkiven bör förändras för att kunna tillgodose behov inom rättsskipning, förvaltning, forskning och skydd för kulturarvet
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Översyn av arkivområdet

  En särskild utredare ska göra en bred översyn av arkivområdet. Det övergripande syftet är att säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden. Uppdraget ska redovisas senast den 18 november 2019.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Härifrån till evigheten

  I Arkivutredningens betänkande "Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv" redovisar utredningen i enlighet med direktiven en bred översyn av arkivområdet. I betänkandet beskrivs viktiga samhällsförändringar och arkivsektorns utveckling samt utredningens bedömningar och förslag om hur reglering, myndighetsstyrning och statsbidrag på arkivområdet ska förtydligas, ändras och utvecklas.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...