Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken Dir. 2017:133

Ansvarig: Regeringen, Socialdepartementet

Regeringen beslutade den 21 december 2017 att en särskild utredare ska göra en översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken.

Ladda ner:

Utgångspunkten är beslutet om det nya nationella målet och inriktningen för funktionshinderspolitiken som utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med översynen är att den ska resultera i konkreta förslag till utformning av ett stabilt och långsiktigt styr- och uppföljningssystem som är väl förankrat hos berörda myndigheter och organisationer.

Utredaren ska bland annat:

  • beskriva tillämpningen av principen om universell utformning
  • föreslå effekt- och resultatmål för samhällsområden
  • se över de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken, och
  • föreslå hur långsiktig uppföljning för målen inom funktionshinderspolititiken bör utformas.

Arbetet med uppdraget startas i början av 2018 och ska redovisas senast den 31 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition