Tilläggsdirektiv till utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet Dir. 2018:59

Ansvarig: Regeringen, Utbildningsdepartementet

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2019.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition