Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Grönt sparande Dir. 2018:75

Publicerad

Ladda ner:

En viktig del av kanaliseringen av kapital till miljöprojekt och
finansiering av klimatåtgärder är privata investeringar. En särskild
utredare ska därför undersöka hur förutsättningarna för
sådana investeringar ser ut och, inom angivna ramar, lämna förslag
i syfte att bidra till den samhällsomställning som behöver
ske för att klimat- och miljömålen ska uppnås.
Utredaren ska bl.a.

  • kartlägga och, om möjligt, kvantifiera i vilken utsträckning kapitalmarknaden beaktar miljö- och klimatfrågor i dag,
  • analysera om projekt som bidrar till miljömålen (gröna projekt) under nuvarande marknadsförutsättningar tilldelas investeringar i en sådan omfattning som kan anses vara samhällsekonomiskt optimalt,
  • med utgångspunkt i den genomförda kartläggningen och analysen ta ställning till om skattereglerna bör ändras för att öka incitamenten för sparande där kapitalet ska användas för att finansiera gröna projekt (grönt sparande),
  • analysera och redogöra för fördelarna och nackdelarna med olika alternativ, oavsett vilken slutsats som utredaren gör i fråga om särskilda regler för beskattningen av grönt sparande bör införas, och
  • förorda och lämna förslag till ett heltäckande system med de författningsändringar, inklusive ändringar i det skatteadministrativa regelverket och i andra regelverk, som bedöms nödvändiga.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Grönt sparande

    Utredningen om grönt sparande har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Lagrådsremiss

Proposition