Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Välfärdsteknik i äldreomsorgen

Publicerad

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över och lämna förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik för ökad trygghet, stärker självständighet och livskvalitet för äldre och avlastar personal och moderniserar verksamheten. Meningen är att förbättra förutsättningarna för verksamheter och personal inom äldreomsorgen att bättre ta tillvara potentialen i att använda välfärdsteknik.

Ladda ner:

Förslagen ska gälla:

 • adekvat stöd, kunskap och förbättrade förutsättningar för personalen,
 • förbättrade rättsliga förutsättningar för användning av välfärdsteknik,
 • förbättrad samverkan, nationellt stöd och myndigheternas roll.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Välfärdsteknik i äldreomsorgen

  Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över och lämna förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik för ökad trygghet, stärker självständighet och livskvalitet för äldre och avlastar personal och moderniserar verksamheten. Meningen är att förbättra förutsättningarna för verksamheter och personal inom äldreomsorgen att bättre ta tillvara potentialen i att använda välfärdsteknik.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Framtidens teknik i omsorgens tjänst

  Utredningen har sett över och föreslagit åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik. Den har analyserat vilka effekter användning av välfärdsteknik kan ha på behovet av personal i äldreomsorgen. Utredningen föreslår lösningar för samverkan, nationellt stöd och myndigheternas roll, dels adekvat stöd, kunskap och förbättrade förutsättningar för personal.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

  Regeringen föreslår en ändring i socialtjänstlagen som förtydligar möjligheten att använda digital teknik när insatser ges vid hemtjänst eller boende i särskilda boendeformer för äldre. Den digitala tekniken ska bara få användas utanför den mänskliga kroppen. Exempel på digital teknik är trygghetslarm med gps-funktion och kamera för tillsyn i bostaden.

Proposition (1 st)

 • Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

  Digital välfärdsteknik inom äldreomsorgen kan öka tryggheten för den enskilde och samtidigt förbättra arbetsmiljön för personalen. För att underlätta användningen av sådan teknik har regeringen överlämnat propositionen Välfärdsteknik inom äldreomsorgen, Prop. 2022/23:131 med ett tydligare regelverk för detta.

Riksdagsbeslut