Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare Dir. 2019:44

Publicerad

En särskild utredare ska se över reglerna om gode män och förvaltare. Översynen syftar bl.a. till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning och skydd. I slutändan handlar det om att de personer i vårt samhälle som är i behov av en ställföreträdare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd som behövs.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att ta ställning i frågor om bl.a.

  • hur rekryteringen av kompetenta ställföreträdare kan underlättas och i vilka särskilda fall som det bör kunna utses professionella ställföreträdare,
  • hur ställföreträdare kan få ett bättre och mer professionellt stöd under pågående uppdrag,
  • om och hur det kan upprättas ett nationellt ställföreträdarregister,
  • förbättrade möjligheter för den enskilde att föra fram klagomål mot sin ställföreträdare,
  • vilka ytterligare tillsynsverktyg och sanktionsmöjligheter som behövs, och
  • förbättrade möjligheter för den enskilde att få ekonomiska skador ersatta om ställföreträdaren missköter sig.

Utredaren ska lämna de förslag till författningsändringar och andra åtgärder som behövs.

Uppdraget ska redovisas senast den 24 februari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Gode män och förvaltare – en översyn.

    Utredningens uppdrag har ytterst syftat till att försöka säker­ställa att de människor som är i behov av en ställ­före­trädare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd de behöver. I upp­draget har ingått att se över reglerna på området med syftet att de ska vara moderna och rättssäkra.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...