Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen Dir. 2019:64

Publicerad

En särskild utredare ska kartlägga och analysera statliga myndigheters behov av säker och kostnadseffektiv it-drift samt hur dessa behov tillgodoses.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till It-driftsutredningen

    Utredningstiden förlängs. Uppdragen att kartlägga och analysera statliga myndigheters it-drift och den offentliga förvaltningens rättsliga förutsättningar för utkontraktering med bibehållen säkerhet, inklusive eventuella författningsförslag, ska i stället redovisas senast den 15 januari 2021. Uppdraget att föreslå mer varaktiga former för samordnad statlig it-drift ska i stället redovisas senast den 15 oktober 2021.

  • Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen

    En särskild utredare ska kartlägga och analysera statliga myndigheters behov av säker och kostnadseffektiv it-drift samt hur dessa behov tillgodoses.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Sekretessgenombrott vid teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter

    I lagrådsremissen föreslås en ny sekretessbrytande bestämmelse som möjliggör för myndigheter att lämna uppgifter som omfattas av sekretess till en enskild eller till en annan myndighet som har i uppdrag att tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgifterna för den uppgiftslämnande myndighetens räkning.

Proposition (1 st)