Översyn av relevant lagstiftning för att uppnå Sveriges klimatmål Dir. 2019:101

Publicerad

En särskild utredare ska se över all relevant svensk lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för att Sveriges klimatmål ska kunna nås. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2022.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.:

 • se över hur miljöbalken kan anpassas för att utgöra ett effektivt verktyg för att nå klimatmålen,
 • identifiera annan relevant lagstiftning som kan ha betydelse för att nå klimatmålen,
 • redovisa på vilket sätt lagstiftningen är relevant för möjligheterna att nå klimatmålen,
 • prioritera lagstiftningarna utifrån förutsättningar att bidra till att dessa mål kostnadseffektivt nås,
 • se över denna lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag,
 • lämna nödvändiga författningsförslag,
 • redovisa eventuella ytterligare utredningsbehov, och
 • i konsekvensanalysen bl.a. beskriva hur förslagen påverkar svenska företags konkurrenskraft, risken för koldioxidläckage och de globala koldioxidutsläppen.

Ett delbetänkande ska lämnas den 1 december 2020. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Rätt för klimatet

  Klimaträttsutredningens slutbetänkande redovisar förslag till ändringar av lagstiftningen inom tre områden: främja bidrag till klimatomställningen, underlätta byggande av elnät och ett transporteffektivt samhälle.

 • En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden

  Utredningen lägger förslag som innebär att alla som tillämpar miljöbalken ska arbeta för att minimera klimatförändringarna och ges möjlighet att föregripa lagstiftningens obligatoriska krav. Genom att verksamhetsutövare och de som vidtar åtgärder själva ska föreslå och genomföra de åtgärder som behövs verkar miljöbalken även i förebyggande riktning.

Lagrådsremiss

Proposition