Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Förtjänstutredningen (Ju 2019:09) Dir. 2020:127

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 7 november 2019 kommittédirektiv till en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att göra en översyn av det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och att överväga utformningen av anslaget till hovet (dir. 2019:76). Kommittén har tagit namnet Förtjänstutredningen. Uppdraget skulle slutredovisas senast den 15 juni 2021.


Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 september 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)