Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Ändamålsenligt utlämnande av läkemedelsstatistik Dir. 2021:12

Publicerad

En särskild utredare ska undersöka vad som behövs för att skapa en långsiktig och hållbar reglering för att lämna ut försäljningsstatistik för läkemedel. Detta sedan E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen begränsat myndigheternas utlämnande av försäljningsstatistik.

Ladda ner:

Meningen är att säkra att försäljningsstatistiken ska kunna lämnas till dem som tidigare haft åtkomst till uppgifterna.


Utredaren ska bland annat:

  • analysera och redovisa konsekvenserna av E-hälsomyndighetens och Socialstyrelsens begränsningar i utlämnande av försäljningsstatistik för läkemedel,
  • analysera hur intressen av åtkomst till försäljningsstatistik om läkemedel som underlag till viktiga processer inom läkemedelsområdet förhåller sig till de intressen som motiverar sekretess för dessa uppgifter,
  • lämna förslag på en reglering som i största möjliga utsträckning innebär att uppgifter om försäljningsstatistik kan lämnas ut till samma aktörer som tidigare,
  • undersöka möjligheten att utöka eller förtydliga E-hälsomyndighetens lagstadgade skyldighet att lämna ut uppgifter om försäljningsstatistik genom en ändring av ändamål och eventuella begränsningar för redo-visning av personuppgifter samt mottagarnas möjligheter till behandling av personuppgifter,
  • undersöka om det finns behov av att E-hälsomyndigheten inom ramen för sin lagstadgade skyldighet att lämna ut uppgifter ska lämna ut upp-gifter om försäljningsstatistik till aktörer som i dag inte nämns i lagen om receptregister eller lagen om nationell läkemedelslista,
  • ta ställning till om det bör finnas en skyldighet för Socialstyrelsen att lämna ut uppgifter som finns i läkemedelsregistret till andra myndig-heter,
  • undersöka om E-hälsomyndighetens lagstadgade skyldighet att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter och regioner behöver förtydligas när det gäller utlämnande av andra uppgifter än uppgifter om receptförskriv-na läkemedel,
  • undersöka om det finns behov av att förtydliga att E-hälsomyndighetens lagstadgade skyldighet att lämna ut försäljningsstatistik till regioner om-fattar uppgifter om samtliga regioners försäljning och inte bara uppgifter om försäljning av läkemedel i den egna regionen,
  • vid behov även i övrigt föreslå åtgärder som kan underlätta en återgång till samma öppenhet i svensk läkemedelsstatistik som tidigare,
  • lämna nödvändiga författningsförslag.


Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Laddar...