Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen Vissa frågor om statligt anställdas rättsställning Dir. 2021:111

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 19 november 2020 kommittédirektiv om vissa frågor om statligt anställdas rättsställning (dir. 2020:120). Uppdraget utvidgas genom att utredaren ska analysera och lämna förslag på vissa ändrade anställningsvillkor för myndighetschefer. Utredaren ska bland annat överväga en ordning för att justera myndighetschefens lön i samband med förflyttning. Utredaren ska även analysera hur ändringar i dessa villkor kan påverka attraktiviteten i uppdraget som myndighetschef.

Utredningen ska vidare analysera om Statens ansvarsnämnd ska fortsätta att pröva disciplinärenden som gäller professorer eller om den prövningen i stället ska göras av universitetet eller högskolan där professorn är anställd.

Uppdraget skulle ha redovisats den 19 november 2021. Ny tid för redovisning är den 28 februari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition