Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till En nationell delegation mot arbetslivskriminalitet (A 2021:04) Dir. 2022:2

Publicerad

Utredningstiden förkortas. Uppdraget att utarbeta en definition ska i stället redovisas senast den 31 mars 2022, i form av en promemoria.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Arbetslivskriminalitet

    Delegationen mot arbetslivskriminalitet har i uppdrag att, ur ett samhällsövergripande perspektiv, verka samlande och stödjande i förhållande till aktörer som motverkar arbetslivskriminalitet och främja samverkan och erfarenhetsutbyte dem emellan.

Lagrådsremiss

Proposition