Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Åtgärder för att förhindra mervärdesskattebedrägerier Dir. 2022:54

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå åtgärder för att förhindra bedrägerier och skatteundandragande på mervärdesskatteområdet.

Ladda ner:

Utredaren ska överväga om det kan vara lämpligt med ett förfarande där företags registreringsnummer för mervärdesskatt visas som ogiltigt i det elektroniska systemet för utbyte av information mellan EU-länder (VIES). Vidare ska utredaren i ett delbetänkande föreslå åtgärder med anledning av Europeiska kommissionens formella underrättelse om Sveriges genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen, kallat SEFI-direktivet.

Utredaren ska bl.a.

 • föreslå lämpliga åtgärder för att förhindra bedrägerier och
  skatteundandragande på mervärdesskatteområdet,
 • särskilt analysera och överväga vilka ytterligare verktyg Skatteverket behöver för att upptäcka och förhindra bedrägerier och
  skatteundandragande på mervärdesskatteområdet,
 • föreslå åtgärder med anledning av kommissionens formella underrättelse om Sveriges genomförande av SEFI-direktivet, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2024. Deluppdraget om genomförande av SEFI-direktivet ska redovisas senast den 31 augusti 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Skyddet för EU:s finansiella intressen

  Utredningen om åtgärder för att förhindra mervärdesskattebedrägerier har överlämnat delbetänkandet ”Skyddet för EU:s finansiella intressen. Ändringar och kompletteringar i svensk rätt”.

Lagrådsremiss

Proposition