Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Ett säkrare och mer tillgängligt fastighetsregister Dir. 2022:94

Publicerad

En särskild utredare ska se över regleringen av fastig­hets­registret och föreslå lämpliga föränd­ringar. Syftet med upp­draget är att stärka säker­hets­skyddet för registret och skapa en modern reglering för effektiv informa­tions­försörjning, som bättre till­godo­ser sam­hällets behov av fastig­hets­information.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • ta ställ­ning till om ett decentra­liserat informations­ansvar för fastighets­registret bör införas,
  • bedöma vilka upp­gifter som bör registreras i fastighets­registret,
  • bedöma om det är till­räckligt att vissa upp­gifter tillhanda­hålls genom Lant­mäteriets digitala tjänster, utan att tas in i registret,
  • bedöma hur skyddet för geo­grafisk information i fastighets­registret som är av betydelse för Sveriges säkerhet ska stärkas,
  • lämna förslag som innebär att över­låtelser av fast egen­dom omfattas av säkerhets­skydds­lagens (2018:585) bestäm­melser om överlåtelse av säker­hets­känslig verk­samhet och viss egendom, och
  • föreslå de författ­nings­ändringar som behövs.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...