Kärnkraften - ökat ansvar och förutsättningar för generationsskifte

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås de lagändringar som behövs för att Sverige ska kunna tillträda 2004 års tilläggsprotokoll till Paris- och tilläggskonventionen om skadeståndsansvar på atomenergins område. En ny lag om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor införs. Samtidigt upphävs atom-ansvarighetslagen (1968:45).

Ett obegränsat skadeståndsansvar införs för innehavare av kärnkrafts-reaktor. Det obegränsade ansvaret enligt lagen gäller inte för andra bolag inom den koncern som anläggningshavaren tillhör.

I remissen föreslås den lagstiftning som behövs för att ge förutsättningar för ett generationsskifte i kärnkraftsreaktorer. Antalet reaktorer begränsas till 10. Förslaget innebär att ett tillstånd till en ny kärnkraftsreaktor förutsätter att den nya reaktorn ersätter en av de befintliga reaktorerna, att den äldre reaktorn är permanent avstängd när den nya reaktorn tas i drift och att den nya reaktorn uppförs på en plats där någon av de befintliga reaktorerna finns.