Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Ändrade regler om övertid och skyddskommitté Lagrådsremiss

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås vissa ändringar i arbetstidslagen och i arbetsmiljölagen. Ändringarna är en del i regeringens regelförenklingsarbete.

Föreslagna ändringar i lagrådsremissen

  • Kravet på dispens från Arbetsmiljöverket för uttag av extra övertid och extra mertid per kalenderår upphävs. I stället regleras i lagen att extra övertid och extra mertid får tas ut med högst 150 timmar per arbetstagare under ett kalenderår om det finns särskilda omständigheter och situationen inte har varit möjlig att lösa på annat rimligt sätt.
  • Kravet på att söka tillstånd hos Arbetsmiljöverket om nödfallsövertid ska tas ut för längre tid än två dygn, upphävs.
  • Skyddsombud ges möjlighet att göra framställningar till arbetsgivaren om det behövs för att säkerställa att arbetstidslagens krav angående extra övertid, extra mertid och nödfallsövertid följs, samt att få detta prövat av Arbetsmiljöverket.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011.

Lagstiftningskedjan