Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Bättre arbetsmiljöregler I. Samverkan, utbildning, avtal m.m. SOU 2006:44

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att se över olika delar av arbetsmiljölagen. I sitt delbetänkande lämnas förslag om bland annat förbättringar av skolelevers och vuxnas studerandes inflytande i arbetsmiljöfrågor. Elevskyddsombudens roll ska stärkas, och för vuxna studerande föreslås ett nytt system med studerandeskyddsombud. Arbetsmiljölagens undantag för arbete i arbetsgivarens hushåll ska tas bort. Dessutom föreslås vissa förenklingar av samverkansreglerna. Det finns också förslag om hur bestämmelserna om systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering skulle kunna göras dispositiva.

Lagstiftningskedjan